how to create your own web page for free


Tájékoztatók

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról


Otthon végezhető fejlesztéshez anyag

Fókuszban a klímaváltozás - Fotópályázat felnőtteknek
Alkotói pályázat - 2020
 •  Kedves Szülők!

  A jelenleg fennálló helyzetre tekintettel a mozgás- és a fejlesztőpedagógiai fejlesztés nem valósítható meg az óvoda keretein belül. Mi továbbra is szeretnénk a ránk bízott gyermekek fejlődését segíteni. Ezért jövő héttől, március 23-tól heti rendszerességgel küldünk a gyerekeknek mozgás- illetve kognitív fejlesztési feladatokat, amelyeket az óvoda honlapján találnak majd meg. Ennek az ötletnek a megvalósíthatóságához és működéséhez azonban nagy szükség van Önökre, kedves Szülők; hogy a mindennapokban szakítsanak időt gyermekeikkel a kapott feladatok megoldására, gyakorlására. Igyekszünk játékos, otthoni körülmények között megoldható feladatokat adni. Észrevételeiket, visszajelzéseiket a témával kapcsolatban szívesen fogadjuk az info.pmpszgyal@gmail.com e-mail címre. Köszönjük együttműködésüket! Kívánunk mindannyiójuknak jó egészséget, kitartást és sok közös játékot gyermekeikkel! 

  Üdvözlettel, Dézsi Edina- fejlesztőpedagógus és Horváth Georgina- konduktor
 • Felhívás óvodai jelentkezésre és beiratkozási kötelezettségre
  A tájékoztató szövege letölthető pdf formátumban innen.

  Az óvodai jelentkezés 2020. április 27-30. (hétfőtől – csütörtökig) naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart. 
   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet) 
 • Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
 • Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándékukat, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét.
 • Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 • Az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a járási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (rendelet 20.§ (2) bek.),

  Mit kell tudni az óvodai felvételekről? 
 • Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. (Nkt. 49.§ (2) bek.) 
 • Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Nkt. 49.§ (2)-(3) bek.)
 • Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (rendelet 20. § (9) bek.)
 • Az életvitelszerű ott lakást bizonytalanság felmerülése esetén jogosult az óvodavezető vagy az általa vagy a fenntartó által szervezett családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. (rendelet 20. § (10) bek.)
 • Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2020. május 29. napjáig értesülnek. (rendelet 20. § (1a) bek. h) pont)
 • Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§) Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai felvétel elutasítása elleni felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa elérhető itt, illetve az óvodavezetőknél. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!
 • A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, itt, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 06-29-544-140-es telefon számán.
 • A gyáli óvodai intézmények alapító okiratuk alapján integrált nevelés keretében fogadják a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozását is végzi. (rendelet 20. § (1a) bek. e) pont)
 • A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelmet a Gyáli Járási Hivatalba kell benyújtani 2020. május 25. napjáig.

  A beíratásnál be kell mutatni:
 •  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája), a gyermek TAJ kártyája továbbá
 •     a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)
 •     Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
 •     A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)
 •     Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.
 • A 2020/2021-es nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (kedd)